De Baptistengemeente Lelystad is een kerk met statuten en richtlijnen. Hierin staan de doelstellingen verwoord en is te lezen hoe vaak en op welke wijze men vergadert, hoe de besluitvorming werkt en wat de grondslagen zijn die leden en vrienden onderschrijven.

Ledenvergadering
Anders dan in veel andere kerken is de ledenvergadering van de gemeente het hoogste bestuursorgaan. Dat wil zeggen dat de leden van de gemeente samen beslissen over de hoofdzaken van de gemeente (en niet de voorganger of de raad). Ten minste één keer per jaar is er een ledenvergadering, waarop lopende zaken en bijvoorbeeld de financiën worden besproken en via stemming beslissingen worden genomen. Daarnaast gebeurt het ook dat de gemeente door het jaar heen bij elkaar wordt geroepen om ergens over bijgepraat te worden of een beslissing te nemen.

Voorganger van de gemeente
Op dit moment heeft onze gemeente geen eigen voorganger (dominee). Het leiden van de diensten wordt verzorgd door enkele broeders uit de gemeente en verschillende gastsprekers.

Raad van de gemeente
Het bestuur van de gemeente ligt bij de raad. Zij bestaat uit gemeenteleden die via stemming door de gemeente zijn gekozen. De raad leidt en dient de gemeente en draagt zorg voor de geestelijke en materiële belangen. Tevens is de raad belast met de uitvoering van besluiten die door de ledenvergadering zijn genomen.

Onderdeel van Unie
Wij zijn een baptistengemeente. Baptisten vind je overal ter wereld. Wij maken onderdeel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Voor meer achtergrondinformatie over het baptisme en de Unie van Baptistengemeenten verwijzen wij naar de website van de Unie.