Baptisten Gemeente Lelystad.

Welkom op de informatiepagina van de Baptisten Gemeente Lelystad, die onder deze naam bekend staat sinds haar oprichting in de jaren tachtig van de vorige eeuw en waarbij de naam van deze gemeente ook is vastgelegd in de statuten & richtlijnen, welke het laatst zijn aangepast in 2008.

De Baptistengemeente Lelystad is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Op grond van de Bijbel, het enig betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God, belijdt de gemeente dat Jezus Christus de Zoon van God, haar fundament en Hoofd is en dat zij geleid wordt door de Heilige Geest (1 Cor 3:10; Efeze 1:22; Joh. 16:12-15).

Doel van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Als lichaam van Christus te wandelen waardig de roeping waarmede zij geroepen is (Col. 4: 2-6); in samenleving der heiligen elkaar in liefde te dienen en te verdragen en de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes (Efeze 4: 1-6)  &

  1. Getuige te zijn in woord en daad van de Here Jezus Christus;
  2. Hen, die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  3. Hen te leren te onderhouden alles wat de Here Jezus Christus heeft bevolen (Math 28:19)

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal (RSIN) nummer van de Baptisten Gemeente Lelystad: 809584785.

KvK-nummer: 76447073.

Contactgegevens van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Adres gemeentecentrum
De Hoeksteen
Schouw 24-96, 8232 CG Lelystad
Telefoon: 0320-281931

Voorganger
Ds. Fritz Kaiser
Horst 28-40
8225 MP Lelystad
Telefoon: 0320-236868
Email: fritz.kaiser@xs4all.nl

Secretariaat
Postbus 544
8200 AM Lelystad
Telefoon: 06 112 42 805
Email: secretariaat@baptistenlelystad.nl

Het bestuur van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Het bestuur of de raad van de Baptisten Gemeente Lelystad bestaat momenteel uit een 8-tal raadsleden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Raadslid – Jeugd & Jongeren werk
Raadslid – Pastoraat & Toerusting
Raadslid – Praktische zaken
Raadslid – Zending & evangelisatie
Voorganger

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Baptisten gemeente Lelystad:

De Baptisten Gemeente Lelystad stelt zich ten doel om via de daartoe ingerichte taakvelden vorm te geven aan haar opdracht.

Ook voor 2020 ligt daarbij het accent op het taakveld pastoraat & toerusting, in bijzonder op het consolideren van de kringen, de fundamentenkringen (voor nieuwkomers), de wekelijkse inloopochtend en een maandelijkse bijbelstudiecursus. Aan pastoraat & toerusting wordt verder vormgegeven middels eerder genoemde bijbelstudiecursus en de zondagse vieringen. Verder wordt het pastoraat vormgegeven via het pastoraal team en wijkkringen. De Farsi sprekende gemeenteleden (die als vluchteling in Lelystad aankwamen en van wie een aantal zich aansloot bij de gemeente) die inmiddels een woning elders in het land hebben toegewezen gekregen, zijn inmiddels bij zustergemeenten ondergebracht. Hun lidmaatschap van de gemeente is bij deze overgang beëindigd.

Het jeugd- en jongerenwerk krijgt vorm middels de activiteiten van zondagsschool, kinderclub, Beejee, Jeugdcatechese en het jeugdweekend.

Het taakveld evangelisatie en zending richt zich met name op de nieuwbouw rondom het kerkcentrum en op ondersteuning van zendelingen waarbij gemeente betrokken is. Daarbij ondersteunen verschillende kring elk een eigen zendeling(enechtpaar), onder meer in in Cambodja, Suriname en Niger. Eén gemeentelid is zich aan het voorbereiden om via de organisatie WEC als zendeling te worden uitgezonden. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2020 gebeuren.

Via Praktische zaken wordt zorg gedragen voor het praktische deel van het gemeentelijke werk, zoals o.a. het kosteren, onderhoud, verwarming, schoonhouden en verzekeren van gebouw en inventaris. De aanschaf van nieuw meubilair in kerkzaal en koffieruimte is inmiddels afgerond en er wordt gewerkt aan vervanging van meubilair van de zondagsschool & crèche.

De Baptistengemeente Lelystad is verder via het IDO en het Platform Lelystadse kerken (PLEK) betrokken bij interkerkelijke activiteiten in de stad. Verder maakt zij deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Hieronder een aantal links naar beleidsplan en bijlagen van de Unie:

Hier vindt u het beleidsplan van de Unie. Dit beleidsplan bevat twee bijlagen.

Hier de links naar Bijlage 1 en Bijlage 2.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland. Zie

Leden van de kerkenraad en diverse commissies krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten ontvangen.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten: Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2:

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3

Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen-en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

Verslag van de activiteiten van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Klik op onderstaande afbeelding voor een aantal recente jaarverslagen van de Baptisten Gemeente Lelystad.

Financiële verantwoording

Begroting 2019-2020

Baten Begroting 2018/19   Werkelijk 2018/19   Begroting 2019/20
Vrijwillige bijdragen & giften €   82.000 €   80.382 €  77.000
Collecten €   11.500 €   11.670 € 11.000
Ontvangen zaalhuur/diversen €    3.200 €     2.916 €   3.150
Gemeente weekend €          0 €           0 €         0
Diversen €       750 €          33 €         0
Totaal aan inkomsten €   97.450   € 95.001   € 91.150
Lasten
Kosten voorganger & sprekers €  64.500 € 62.881 € 65.200
Bestuur en diverse kosten €  11.400 €   7.941 €   6.700
Gemeente weekend €          0 €         0 €         0
Onderhoud & verzekeringen €  10.150 € 11.125 €   7.650
Unie contributie €   6.200 €   6.840 €   5.500
Bijdrage IDO & Meeting point €      800 €      800 €     800
Afdracht bijzondere doelen €   4.383 €   4.485 €   5.178
Totaal aan uitgaven € 97.433   € 94.072   € 90.828
Resultaat €       17   €      929   €      322

 

Beknopte toelichting op het financiële overzicht: 

De resultatenrekening van de Baptisten gemeente heeft betrekking op het kerkelijk jaar dat in het geval van de Baptisten Gemeente Lelystad loop van 1 augustus t/m 31 juli van het daaropvolgende jaar.

Dankbaar zijn we voor de bereidwilligheid van de gemeente om bij te dragen in de kosten.