Baptisten Gemeente Lelystad.

Welkom op de informatie pagina van de Baptisten Gemeente Lelystad, die onder deze naam bekend staat sinds haar oprichting in de jaren tachtig van de vorige eeuw en waarbij de naam van deze gemeente ook is vastgelegd in de statuten & richtlijnen, welke het laatst zijn aangepast in 2008.

De Baptistengemeente Lelystad maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Op grond van de Bijbel, het enig betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God, belijdt de gemeente dat Jezus Christus de Zoon van God, haar fundament en Hoofd is en dat zij geleid wordt door de Heilige Geest (1 Cor 3:10; Efeze 1:22; Joh. 16:12-15)

Doel van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Als lichaam van Christus te wandelen waardig de roeping waarmede zij geroepen is (Col. 4: 2-6); in samenleving der heiligen elkaar in liefde te dienen en te verdragen en de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes (Efeze 4: 1-6)  &

  1. Getuige te zijn in woord en daad van de Here Jezus Christus;
  2. Hen, die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  3. Hen te leren te onderhouden alles wat de Here Jezus Christus heeft bevolen (Math 28:19)

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal (RSIN) nummer van de Baptisten Gemeente Lelystad: 809584785.

Contactgegevens van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Adres gemeentecentrum
De Hoeksteen
Schouw 24-96, 8232 CG Lelystad
Telefoon: 0320-281931

Voorganger
Ds. Fritz Kaiser
Horst 28-40
8225 MP Lelystad
Telefoon: 0320-236868
Email: fritz.kaiser@xs4all.nl

Secretariaat
Postbus 544
8200 AM Lelystad
Telefoon: 06 112 42 805
Email: secretariaat@baptistenlelystad.nl

Het bestuur van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Het bestuur of de raad van de Baptisten Gemeente Lelystad bestaat momenteel uit een 8-tal raadsleden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Raadslid – Jeugd & Jongeren werk
Raadslid – Pastoraat & Toerusting
Raadslid – Praktische zaken
Raadslid – Zending & evangelisatie
Voorganger

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Baptisten gemeente Lelystad:

De Baptisten Gemeente Lelystad stelt zich ten doel om via de daartoe ingerichte taakvelden vorm te geven aan haar opdracht.

Ook voor 2019 ligt daarbij het accent op het taakveld pastoraat & toerusting, in bijzonder op het consolideren van de wijk – en fundamenten kringen (voor nieuwkomers), de inloop-ochtend en een maandelijkse bijbelstudie cursus. Aan pastoraat & toerusting wordt verder vormgegeven middels eerder genoemde bijbelsudie cursus, de zondagse vieringen (welke incidenteel nog in het Farsi worden vertaald t.b.v. de nog achtergebleven Farsi  sprekende leden & vrienden (vluchtelingen & statushouders). Verder wordt het pastoraat vormgegeven via het pastoraal team en wijkkringen. Farsi sprekenden die inmiddels een woning elders in het land hebben toegewezen gekregen, zijn inmiddels bij zuster gemeenten ondergebracht. Hun lidmaatschap van de gemeente is bij deze overgang beëindigd.

Het jeugd en jongeren werk krijgt vorm middels de activiteiten van zondagsschool, kinderclub, Beejee, Jeugd catechese en het jeugdweekend.

Voor wat het taakveld evangelisatie en zending betreft blijven activiteiten beperkt tot de nieuwbouw rondom het kerkcentrum en ondersteuning van zendelingen waarbij gemeente betrokken is. Ook voor 2018 worden een 2-tal echtparen die werkzaam zijn in Cambodja en Niger ondersteund. De door de gemeente uitgezonden zendelinge te Gambia heeft haar opleiding aan de bijbelschool van Cornerstone (WEC) afgerond en oriënteert zich op verdere stappen richting het zendingsveld.

Via Praktische zaken wordt zorg gedragen voor het praktische deel van het gemeentelijke werk, zoals o.a. het kosteren, onderhoud, verwarming, schoonhouden en verzekeren van gebouw en inventaris. De aanschaf van nieuw meubilair is inmiddels afgerond en voor het komende wordt er gekeken vervanging van meubilair van de allerkleinsten (zondagsschool & crèche).

De Baptisten gemeente Lelystad is verder via het IDO en het Platform Lelystadse kerken (PLEK), betrokken bij interkerkelijke activiteiten in de stad. Verder maakt zij deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Hieronder een aantal links naar beleidsplan en bijlagen van de Unie:

Hier vind U  het beleidsplan van de Unie. Dit beleidsplan bevat twee bijlagen.

Hier de links naar Bijlage 1 en Bijlage 2.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland. Zie

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten: Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2:

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3

Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen-en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

Verslag van de activiteiten van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Klik op onderstaande afbeelding voor een aantal recente jaarverslagen van de Baptisten Gemeente Lelystad.

Financiële verantwoording

Begroting 2018

Baten Begroting 2018   Werkelijk 2018   Begroting 2019
Vrijwillige bijdragen & giften € 83,400. €   86,669 €  82,000
Collecten € 11,500 €   10,761 € 11,500
Ontvangen zaalhuur/diversen €   3,030 €     3,515 €   3,200
Gemeente weekend €          0 €       0 €      0
Diversen €       30 €       0 €     750
Totaal aan inkomsten € 97,960   € 100,945   € 97,450
Lasten
Kosten voorganger & sprekers € 60,500. € 57,639 € 64,500
Bestuur en diverse kosten € 13,360 €   9,857 € 11,400
Gemeente weekend €      500 (€   610) €  0
Onderhoud & verzekeringen € 10,980 € 11,302 € 10,150
Unie contributie €   6,400 €   7,128 €   6,200
Bijdrage IDO & Meeting point €   1,000 €  1,000 €     800
Afdracht bijzondere doelen €   5,097 €  6,139 €   4,383
Totaal aan inkomsten € 97,837   € 92,455   € 97,433
Resultaat €     123   € 8,490   € 17

 

Beknopte toelichting op het financiële overzicht: 

De resultatenrekening van de Baptisten gemeente heeft betrekking op het kerkelijk jaar dat in het geval van de Baptisten Gemeente Lelystad loop van 1 Augustus t/m 31 Juli van het daaropvolgende jaar.

Dankbaar zijn we voor de bereidwilligheid van de gemeente om bij te dragen in de kosten. Het totaal aan inkomsten lag zo’n 10% hoger dan begroot. Dit had mede te maken met een groot bedrag aan giften ten behoeve van de aanschaf van stoelen. Ook voor deelname aan het gemeenteweekend werd het nodige bijeengebracht, zodat dit weekend met een positief saldo kon worden afgerond.

Zoals eerder opgemerkt is het afgelopen jaar (net als de jaren ervoor) gespaard voor de aanschaf van nieuw meubilair. Kort na afloop van dit verslagjaar konden de stoelen worden geleverd en uit het daartoe ingestelde spaarpotje worden betaald. Voor het komende jaar is een bedrag gereserveerd op de begroting om ook het meubilair voor de jongste kinderen van de zondagsschool te kunnen vervangen.

Het verslagjaar stond verder in het teken van afscheid nemen van diverse leden die naar elders zijn verhuisd. Het leden aantal is mede hierdoor weer behoorlijk teruggelopen. Dit is terug te zien in een lagere reservering voor de Unie contributie.

Ook dit jaar zijn er ter stimulering van de diverse activiteiten (jeugd, kinderwerk & evangelisatie) weer bescheiden bedragen gereserveerd.  Ook ten behoeve van het VBF dat in oktober wordt gehouden is een bedrag opzijgezet. De zogenaamde 10% regeling heeft voor 2018 de boekwinkel de Fakkel als bestemming gekregen. De vrijwilligers die in deze zaak actief zijn, gaan deze winkel op eigen doft en met steun van de Lelystadse kerken voortzetten.

Het te reserveren bedrag in verband met het transport van vluchtelingen is verder naar beneden bijgesteld. Sinds oktober 2018 zijn er helaas nauwelijks mensen meer dat hier nog gebruik van kunnen maken.

De kosten voor sprekers van buiten is aangepast in verband met de te verwachte inbreng van de stagiaire die vanaf het nieuwe seizoen binnen de gemeente actief zal zijn.

Bij de te verwachten bestedingen kan verder nog worden opgemerkt dat naast de vaste uitgaven aan de verschillende verenigingen en clubs, het salaris van de voorganger, conform de Unie richtlijnen, is aangepast in verband met toegenomen anciënniteit en de daaraan verbonden kosten. Daarnaast is reeds rekening gehouden met het feit dat de vorm van het dienstverband overeenkomstig een landelijke aanwijzing met ingang van januari 2019 zal worden aangepast.