Verslag van de gemeentelijke activiteiten over seizoen 2014-2015

1 augustus 2014 – 31 juli 2015

Samenstelling van de raad

Met ingang van het nieuwe seizoen was de raad van de gemeente als volgt samengesteld:

– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester en vice voorzitter
– Voorganger met als bijzonder taakveld toerusting en pastoraat
– Raadslid met Taakveld pastoraat en toerusting
– Raadslid met Taakveld praktische zaken
– Raadslid met Taakveld kinder- en jongerenwerk
– Vacature (mbt het Taakveld zending en evangelisatie)
In oktober 2014 mocht het voorgangers echtpaar naar Slowakije om daar na een positieve uitspraak van de rechter aldaar, hun beide adoptiekinderen te mogen meenemen naar Nederland. Een van de raadsleden nam in deze periode het taakveld pastoraat waar voor onze voorganger.

Gemeentelijke activiteiten
Terugkijkend op het afgelopen seizoen, valt onze bewogenheid met elkaar op, we willen Gods liefde aan elkaar laten zien. Dit komt bijvoorbeeld terug in de kringen, waar we het leven van David bestudeerd hebben en waarin we naar elkaar luisteren. Ook in de lichtenlijn werd dit duidelijk doordat kringen zich voorstelden, doordat er studies gedeeld werden, doordat er aan elkaar gevraagd werd wat het land Israël voor gemeenteleden betekent, nieuwsbrieven van onze zendelinge in Gambia, als gemeente voedselpakketten samenstellen, we bidden regelmatig voor onze ouderen, zieken, familieleden en ga zo maar door. Geweldig om zo op het afgelopen jaar terug te mogen kijken. En wat zijn we gezegend met de groei van de gemeente in aantal. Bij elke toevoeging worden we als gemeente veranderd, zoals de samenstelling van een gezin ook veranderd. Samen vormen wij Gods lichaam, we hebben elkaar nodig. We leren van elkaar en we groeien naar elkaar toe, we zien naar elkaar om: dat is bewogenheid!

Nu volgt per maand een overzicht van gemeentelijke activiteiten of bijzondere gebeurtenissen.

Augustus
Bewogen zijn met elkaar, lieten we in augustus heel concreet zien, door de opvang die er was voor de kinderen. De zondagsschoolleiding kon haar energie weer verzamelen om het komende seizoen onze kinderen te onderwijzen, een dankbare en bijzondere taak. Ondanks de vakantie werden de diensten goed bezocht en waren er veel gasten en vrienden.

Met de startzondag op 24 augustus werden de beide nieuw gekozen raadsleden ingezegend. Ook mochten we een vijftal nieuwe leden en een vriend van de gemeente aanvaarden. Het was mooi om zoveel broeders en zusters tegelijk te aanvaarden, het was een feestelijke, inspirerende en goed bezochte dienst, waardoor de achterwand zelfs open moest om iedereen een plek te kunnen geven.

Op 24 augustus is zr. Henny Weultjes overleden en thuisgehaald. Haar leven werd gememoreerd in een dankdienst op 29 augustus.

September
Op 7 september hebben we in de dienst een tweetal kinderen aan God. De raad kwam die middag bij elkaar om zich te bezinnen. Hierin hebben ze concreet naar elkaar omgezien door om elkaar heen te staan en zo voor elkaar te bidden. Onze voorganger was in deze periode met zijn vrouw naar Slowakije, in de hoop om terug te komen met twee adoptiekinderen. Als gemeente hebben we om hen heen gestaan en veel gebeden, God is genadig en heeft dat ook nu bewezen. In april hebben we een dankdienst mogen houden voor alle zegeningen die God aan ons voorgangersechtpaar geschonken heeft.

Op 14 september werd in de jeugddienst gesproken over het maken van keuzes, waarbij onze eigen jeugdband “Saved by the Rock” de muziekale begeleiding verzorgde.

Oktober

Dit jaar viel de Israëlszondag op 5 oktober, waarbij enkele gemeenteleden in de dienst hierover vertelden en een lied zongen.

De jeugd is van 10 t/m 12 oktober met het jeugdweekend weggeweest. Hun thema was WhatsUpp, gefundeerd op de bijbeltekst: “Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is” – Kolossenzen 3 : 2

Aansluitend aan het jeugdweekend van 13 t/m 15 oktober vierden we in de herfstvakantie het Vakantie Bijbel Feest met het thema: “Ik zie ik zie wat jij niet ziet”. Deze dagen waren gefundeerd op de bijbeltekst: “Waar mensen naar kijken is niet belangrijk; mensen kijken immers naar het uiterlijk, maar Ik kijk naar het hart.” – 1 Samuel 16:7b

Op 18 oktober kwamen de handen uit de mouwen en werd de bewogenheid met elkaar zichtbaar in de kwartaalschoonmaak. Dit was een succes.

Op 22 oktober heeft de Slowaakse staat bepaalt, dat de  beide adoptie kinderen  permanent aan ons voorgangers echtpaar kon worden toevertrouwd. De hele gemeente geniet mee van dit heugelijke moment.

De maand oktober hebben we afgesloten met de jaarvergadering op 30 oktober. Dit was een fijne avond die ook goed verliep. Door het lezen van alle jaarverslagen van de verschillende activiteiten binnen de gemeente laten we zien dat we betrokken met elkaar zijn. Voor de jaarvergadering is het prettig om te weten wat elke groep geschreven heeft, zo leer je elkaar ook kennen en kan er goed vergaderd en meegedacht worden.

November

In de maand november waren er geen ‘bijzondere’ activiteiten, maar alle activiteiten die elke maand gedaan worden, zijn minstens net zo belangrijk. Ongetwijfeld is de volgende opsomming niet compleet, toch geeft het een impressie van hoe levendig en bewogen we met elkaar zijn.

Op zondagochtend gaat er een spreker voor in de dienst, zorgen de kosters voor koffie en thee, is er een bos bloemen voor iemand uit de gemeente, bedient het beamteam de beamer, wordt er voor het geluid gezorgd, is er iemand die de voorzang doet, heeft de leiding van de zondagsschool en de crèche een programma voor de kinderen voorbereid, wordt de verwarming ingesteld, wordt de collecte opgehaald, en wordt de muziek begeleid door muzikanten. Elke maand wordt het avondmaal gevierd, en is er catechese voor de jeugd. De kringen komen regelmatig bij elkaar. Er is de JoVo-kring, de Ontmoeting, de Koplopers, kring Horst, de Brandaris, de Bron. Elke maandag is er kinderclub, ook vrouwencontact en zangmiddag zijn maandelijkse activiteiten. De raad vergadert elke eerste dinsdag van de maand. De jeugdband oefent elke twee weken voor de jeugddienst. Elke maand is er bidstond bij familie Relyveld. De jeugd van de BeeJee heeft twee keer in de maand een eigen programma. Er gebeurt nog veel meer, op zichtbaar vlak of onzichtbaar vlak (geestelijk), die onmogelijk allemaal genoemd kunnen worden. Gelukkig ziet God in het verborgene, Hij is het die ons leidt, die ons draagt en voor ons zorgt.

Op 3 november was de jaarlijkse baptistenvrouwen wereldgebedsdag.

Op 21 november was er een themabijeenkomst vanuit de unie over de voorganger als werknemer van de gemeente.

Op 28 november was de algemene Unie vergadering.

December

Er is in de afgelopen periode een nieuw kopieerapparaat aangeschaft.

Met de kerstnachtdienst op 24 december hebben we naast de prediking ook mogen genieten van Last Minute, die de muziek begeleidde.

Deze maand heeft de zondagsschool meerdere keren geoefend en hun best gedaan, om op 25 december een modern kerstverhaal met schimmen te kunnen vertellen. Dit was een mooie dienst.

De Oudjaarsdienst op 31 december was een fijne dienst, waarin er teruggeblikt werd op het afgelopen jaar met hoogtepunten en dieptepunten.

Januari

In de lichtenlijn van januari werd onder andere dankbaarheid uitgesproken voor alle bewogenheid die er is met onze jonge generatie. We waarderen het als gemeente zeer hoeveel werk en liefde in het onderwijs van kinderen en jongeren wordt gestoken. Van de crèche tot en met de Jeugdcatechese en alles wat er tussen zit en er om heen. Laten we hierin Gods wil blijven volgen.

Deze maand is de fundamentenkring gestart, waarin elke week een thema van het fundament van ons geloof werd besproken en bestudeerd. Fijn dat er mensen zich hiervoor opgeven en zich willen verdiepen.

Op 10 januari was er weer een kwartaalschoonmaak. Met bewogenheid voor de staat van het gebouw, werden de zalen en ruimtes weer schoon en fris. Het is belangrijk om ons gebouw te onderhouden, zeker vanwege de intensiviteit waarmee het gebruikt wordt. We zijn dankbaar voor ons gebouw, het is geen vanzelf-sprekendheid, laten we er daarom met elkaar goed voor zorgen.

Vanaf 18 t/m 25 januari vond de Week van Gebed ook in onze gemeente plaats. Er was een goede opkomst van rond de 40 mensen. De verbondenheid tussen verschillende christenen wordt dan heel concreet, dat is bijzonder om te ervaren.

Ook was er in januari de ruilzondag, onze voorganger ruilde met ds. Witmer uit Westerhaar. Onze voorganger leidde deze zondag de dient in Westerhaar, en ds. Witmer leidde de dienst hier in Lelystad.

Februari

Op 13 februari ging werd de dienst in de Hoven door de gemeente.

Op 15 februari was het IDO-zondag.

Op 22 februari werd een prekeking vanuit de Hoeksteen uitgezonden op de Groot Nieuws Radio, met als thema: Leid mij Heer. Dit is een mooie gelegenheid om Gods evangelie ook buiten de kerkmuren te laten klinken. Al deze drie diensten staan ook weer mooi in het teken van bewogenheid, bewogen met mensen die niet direct in ons gezichtsveld zijn.

Maart

Op vrijdag 6 maart was het wereldgebedsdag. Ook konden we deze avond dineren in het BeeJee restaurant, dat georganiseerd werd door de jeugd van onze gemeente. De opbrengst hiervan dienen voor het jeugdweekend dat in oktober weer zal zijn.

Op 12 maart hadden we een kringenavond. Deze avond was zeer positief, het was fijn om samen te zijn. Je kon mensen leren kennen en een gesprekje hebben met hen, die je anders niet snel zou spreken.
Op 15 maart mochten we wederom een tweetal kinderen opdragen aan de Heer. Dit gebeurd in vertrouwen dat de Heer bewogen is met een ieder van ons.
Op 29 maart vierden we Palmpasen.

April

Elke eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal. Deze maand hebben we dat verschoven naar de Goede Vrijdag, op 3 april. Het was bijzonder om het lijden van onze lieve Here Jezus te gedenken, Zijn bewogenheid met ons als mens werd hierin duidelijk. Op 5 april hebben we als gemeente samen ontbeten met het Paasontbijt. In de hal klonken de woorden: “De Heer is waarlijk opgestaan”. Het valt op dat onze Paasdiensten drukker zijn dan onze kerstdiensten. In andere gemeenten is dit vaak andersom.

Onze voorganger is deze maand naar de voorgangersconferentie in Denekamp geweest, het thema was gebed. In het leven als voorganger neemt het gebed een bijzondere plaats in. Bidden is zo verweven in het werk van de voorganger, het bidden in zijn persoonlijke leven is net zo belangrijk. Het is goed om in gebed dicht bij God te blijven, laten we onze voorganger in gebed blijven opdragen bij de Heer.

Op 11 april was de kwartaalschoonmaak, ons gebouw was weer brandschoon.
Op 18 april mochten we een dankdienst houden, voor de zegeningen die ons voorgangers echtpaar heeft ontvangen van God. Ook werden hun beide adoptie kinderen opgedragen. God zij hiervoor geloven, geprezen en gedankt. De dag daarna, was er een jeugddienst met medewerking van Saved by the Rock.

Mei

Op 3 mei beginnen we feestelijk met het Heilig Avondmaal, en met de verwelkoming van nieuwe leden, nieuwe vrienden en het opdragen van twee kinderen. We heten een viertal personen hartelijk welkom als lid van de gemeente. Een even groot aantal vrienden wordt eveneens aan de gemeente toegevoegd en worden een tweetal kinderen opgedragen aan onze liefdevolle God.

Op donderdag 14 mei mochten we een hemelvaartsdienst houden, waarin het zangkoor Terra Nova mooie liederen voor ons zongen. Zij oefenen op maandagen in ons gebouw. Aansluitend was er een fietstocht voor iedereen, met dank aan de organisator.

Op 22 mei mocht de gemeente weer een dienst verzorgen in de Hoven.
Op 24 mei vierden we het Pinksterfeest. Een grote groep uit de gemeente heeft dit weekend op de conferentie van Opwekking doorgebracht.
Op 30 mei vond de Algemene Vergadering van de Baptistenunie in Sneek plaats. Een drietal broeders vertegenwoordigden daar onze gemeente.
Op zondag 31 mei mochten we nieuw echtpaar welkom heten in de gemeente. Fijn om samen op te trekken.

De buurt en de omgeving van de kerk is veranderd. Ons gebouw is slechts op één manier bereikbaar, namelijk via de Rigastraat en niet meer vanaf de Visarenddreef. Ook is er een keerlus ter hoogte van het fietspad, zoals deze ook voor de deur van de kerk is.

Juni

Op 7 juni ging onze voormalige voorganger ds. Cees Stavleu bij ons voor. Onze eigen voorganger verzorgde deze dag de dienst in verzorgingshuis Laerstate, waar hij over Psalm 139 preekte. Er werden verschillende mensen geraakt.

Op 14 juni mochten we weer een jeugddienst hebben met als thema ‘Online met God’.
Op 28 juni was er een gezinsdienst, waarin afscheid werd genomen van een tweetal Rubenieten. Aansluitend had de zondagsschool een leuk uitje.

We nemen tevens afscheid van het echtpaar dat een tijdje bij ons als gast in de gemeente kwam. Zij zijn  verhuisd naar Suriname en zullen daarom de diensten niet meer bij ons bezoeken.

Juli

De maand juli is relatief rustig, vanwege de zomervakantie. Voor de crèche en de zondagsschool van 4 t/m 8 jaar is er tijdens de diensten van 5 juli t/m 9 augustus zomeropvang. Degenen die dit voorbereiden laten zo concreet hun bewogenheid met de kinderen zien.

Dit verslag van gemeentelijke activiteiten geeft een beeld, maar ook vele andere groepen binnen de gemeente hebben hun eigen jaarverslag gemaakt. Zo wordt samen een globale indruk gegeven van het afgelopen seizoen.

Vertegenwoordigingen

De gemeente is vertegenwoordigd bij het IDO, het Pastores Convent Lelystad; de Selectiecommissie van onze Unie; de Stuurgroep Samensmelting Unie van Baptistengemeenten en de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten.

Samenstelling van de raad

Tijdens de jaarvergadering van 2015 treedt de secretaris na één termijn van drie jaar af als verantwoordelijke voor het taakveld secretariaat. Bij de raadsverkiezingen zijn eerder dit jaar zijn een tweetal broeders in de raad verkozen.

Met ingang van het nieuwe seizoen bestaat de raad uit:

– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester en vice voorzitter
– Voorganger met als bijzonder taakveld toerusting en pastoraat
– Taakveld pastoraat en toerusting
– Taakveld praktische zaken
– Taakveld kinder- en jongerenwerk
– Taakveld zending en evangelisatie

 

Ledenaantal

 

Per 01-08-2014 bedroeg het ledenaantal van de gemeente :                       104

Toename:

Overgekomen uit andere kerken:                                                               15

 

Afname:

Onttrokken:   4

Overleden:    1

Bruto afname:                                                                                       (  5 )

———-

Per 31-07-2015 bedroeg het aantal leden van de gemeente:                      114