ANBI Jaarverslag van de gemeentelijke activiteiten (01/08/2017 – 31/07/2018)

Samenstelling van de raad

Aan het begin van het verslagjaar was de raad van de gemeente alsvolgt samengesteld:

Voorganger (taakveld toerusting en pastoraat)

Voorzitter (& wnd taakveld praktische zaken).

Secretaris

Penningmeester

Raadslid met taakveld kinder- en jeugdwerk

Raadslid met taakveld pastoraat

Raadslid met taakveld zending en evangelisatie.

Vacature

 

Het verslagjaar van onze gemeente begon officieel op 1 augustus 2017. De schoolvakanties zijn al begonnen en de zomerperiode is voor velen een welkome rust. We hebben kunnen genieten van prachtige zomerse dagen. De zondagdiensten, inloopochtenden en zangmiddagen gingen uiteraard gewoon door. Fijn dat er voor de crèche en de zondagschool opvang geregeld kon worden.

 

Intussen hebben diverse asielzoekers met status een woning gekregen buiten Lelystad, met uitzondering van een Afghaanse familie; zij konden een woning betrekken in Lelystad aan de Kempenaar. Dat vele handen het werk lichter maken konden we zien doordat een groot aantal broeders en zusters uit onze gemeente geholpen hebben de woning voor deze familie in orde te maken. Er is getimmerd, gezaagd, geschilderd, en schoongemaakt. Zelfs onze hoogleraar heeft in de hoedanigheid van ‘behangkrabber’ zijn steentje bijgedragen.

Het nieuwe seizoen zijn we gestart met het gemeenteweekend in Bant, op camping ‘De eigen wijze’.  Het thema dat men gekozen had was: “Stay Connected” (blijf verbonden). Het was een zeer geslaagd weekend van ontmoeting waar we ook hebben nagedacht over verbonden zijn met elkaar en met God. Dit werd o.a. gedaan aan de hand van bijbel studie, preken en gesprekken, maar ook door te schilderen en een lied te maken. Helaas konden een aantal mensen er niet bij zijn, o.a. vanwege hun gezondheid.

In de voorgaande jaren vond het gemeenteweekend plaats aan het einde van het seizoen, maar dit jaar aan het begin. Daarom is besloten niet nog een aparte startzondag te organiseren.

Op de laatste dinsdag van de maand september is de bijbel studie met de brs. Henk Bakker en Fritz Kaiser weer van start gegaan. Op deze open interactieve bijbel studie-avonden werden de twee brieven van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki besproken en toegelicht.

Een van de jeugdleiders ging in September voor in een jeugddienst, dat meteen de aftrap was richting het jeugdweekend in oktober. We zijn dankbaar voor de leiding die zich jaarlijks weer inzet om een dergelijk weekend voor de jeugd mogelijk te maken.

Bij de JOVO (jongvolwassenen) is er een wisseling van kringleiders. We zijn heel blij dat een van de zusters bereid gevonden is deze taak over te nemen met behulp van onze voorganger.

Zowel in het voorjaar als het najaar, gebeurde er veel in de gemeente m.b.t. ziekte en zieken. Het is dan fijn om gemeente te zijn en voor elkaar te bidden, naar elkaar om te zien en oog voor elkaar te hebben.

Ook waren er fijne dingen zoals b.v. een van de zusters die 90 jaar is geworden en dat we samen met haar en haar kinderen plus een paar gemeenteleden, dit in de tuin van Laerstaete konden vieren. Ook was er echtpaar dat hun 25 jaar huwelijksjubileum dit jaar mochten vieren.

Op 10 oktober kwam de ‘werkgroep Israel Baptistengemeente’ voor het eerst bij elkaar. Zij spraken over hun gezamenlijke liefde en verbondenheid met Israel en het Joodse volk. Op deze avond gaf ook eenieder hun motivatie weer over deelname aan de werkgroep. Via de Lichtenlijn en agenda zullen wij op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en o.a. ook over de sprekers die uitgenodigd gaan worden.

Op 31 oktober was er een studiedag van de Unie en een proclaim over 500 jaar reformatie. Br. Henk Bakker heeft daar een lezing mogen verzorgen.

Op 9 november waren we bijeen voor onze jaarvergadering. Aan de hand van het uitgedeelde jaarboekje werden de verslagen van de activiteiten van het afgelopen jaar doorgenomen. Ook het financiële verslag en de begroting voor het nieuwe jaar kwamen aan de orde. Met elkaar konden we bepalen aan welk doel we de 10% gift zouden weggeven. Er is toen besloten om het bedrag te bestemmen voor twee zendingsprojecten.

Een week erna was de gemeentevergadering op 16 november voor leden en vrienden. Aan de hand van de uitgedeelde beleidsnotitie 2017 “Doelgericht onderweg”, werd aandacht gevraagd voor de ankerpunten en waarden van de gemeente en waar we voor het komende jaar(en) een nadere focus op moeten leggen. We namen ruim de tijd voor gezamenlijk gebed en inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen.

Met de advents- en kersttijd voor de deur zijn de betreffende commissies en zondagsschool druk aan de gang gegaan met de diverse voorbereidingen.

Op 30 november was er een creatieve avond, waarbij een adventskrans gemaakt kon worden o.l.v. de vrouw van de voorganger. Elkaar ontmoeten en samen uitzien naar de kerstviering waren o.a. de ingrediënten voor deze workshop. Aan het einde van de avond kon iedereen met een mooie zelfgemaakte krans naar huis gaan.

Het thema voor de kerstdiensten was “Wat blijft er hangen?”, dit was het overkoepelende thema voor zowel de kinderen als de gemeente. Vanaf begin oktober is het team in verschillende werkgroepen al aan de slag gegaan. Op 1e,2e,3e, en 4e advent heeft de leiding de geschiedenis verteld die voorafgaat aan de geboorte van Jezus en de grote lijn van Gods plan door een letterlijke lijn in de lokalen te spannen, waaraan elke zondag ‘t doel van die ochtend werd opgehangen.

Op de 3e adventzondag kwam het kinderkoor “Eigen Wijze” bij ons zingen. Een van de zusters heeft de adventsgedichten voorgedragen en kinderen mochten de kaarsen aansteken.

In de voorbereiding van het kerstspel op eerste kerstdag tijdens de gezinsdienst, is er door iedereen flink geoefend om een mooie uitvoering neer te zetten. We hebben er allemaal van genoten en niet te vergeten de verrassende choreografische improvisatie van de zondagsschoolleiding.

De Beejee, plus de mensen van de zangmiddag en het vrouwencontact, hebben hun kerstvieringen bij ons in de kerk gehouden. Op 24 december heeft een gelegenheidsgroep in de Hanzeborg kerstliederen ten gehore gebracht wat door de luisteraars zeer gewaardeerd werd.

Oudejaarsdag viel op een zondag en daarom hebben we in de ochtend de dienst kunnen houden om het zegenrijke jaar af te sluiten. Onze speciale aandacht ging daarbij uit naar de ouderen en zieken in de gemeente.

In het nieuwe jaar zijn we gestart met een dienst op zondag 7 januari. Aansluitend was er een heerlijke Nieuwjaarsbrunch, iedereen had wel wat lekkers meegebracht. Onder supervisie van een van de broeders konden we genieten van een uitstekend buffet.

Op 5 januari was het feest bij de familie die werd uitgebreid met de geboorte van een dochter Hannah Elisa. Eigenlijk te vroeg, maar het blijkt een heel sterk meisje te zijn waardoor ze al vrij snel naar huis mocht.

Van 21 t/m 28 januari was er de jaarlijkse week van gebed, georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van kerken. Dit werd vormgegeven door PLEK (platform van Lelystadse kerken). Elke dag kwamen we in een andere kerk bijeen om als christenen met elkaar te bidden, ieder op zijn eigen manier. Het thema was “Recht door zee”. Elke dag was er een thema dat nauw verband hield met “Recht door zee”.

Tijdens de week werd een oproep gedaan om de gebedsavonden voort te zetten en het gebed gaande te houden in Lelystad.

De week van gebed werd nog voorafgegaan door de Prayernight, speciaal voor jongeren. Deze drukbezochte avond vond plaats op 21 januari in de Lichtbron.

Naast andere pastorale zaken is de raad in deze periode druk bezig geweest met te onderzoeken hoe te handelen inzake de afgewezen vluchtelingen. Als kerken van Lelystad is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met onze zorgen daarin genoemd. Verder zijn we in gesprek gegaan met interkerkelijke organisaties om te kunnen bepalen wat we kunnen, mogen en moeten doen.

In de dienst van 21 Januari namen we afscheid van een gezin dat is verhuisd naar de Noordoostpolder.

In dezelfde maand mochten we een echtpaar uit deze stad in onze gemeente verwelkomen als nieuwe leden.

Op zaterdag 27 januari had de raad haar bezinningsdag. Op zo’n dag komen onderwerpen aan de orde die je niet zomaar op de agenda van een raadsvergadering kunt bespreken, daar is meer tijd voor nodig. Verder bleek dat de voorzitter aan het einde van het seizoen moet stoppen met de raadswerkzaamheden omdat zijn tweede termijn erop zit en hij niet herkozen kan worden.

Het raadslid met het taakveld pastoraat gaf te kennen dat hij en zijn vrouw zouden gaan verhuizen om dichter bij hun kinderen te kunnen wonen. Dit betekende dat we op zoek moesten gaan naar drie nieuwe raadsleden (incl. voor de nog steeds bestaande vacature).

De lichtenlijn kan nu ook online gelezen worden. Een aantal gemeenteleden hebben zich hiervoor aangemeld en lezen het maandblad via de website van de gemeente als pdf-bestand op www.baptistenlelystad.nl/leden.

Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen een mail toegestuurd als herinnering dat het nieuwe nummer online staat. Dit scheelt aanmerkelijk in de kopieerkosten.

Er is feest bij het Iraanse echtpaar dat gehuisvest is bij de voorzitter en zijn echtgenote. Na 6 jaar wachten hebben zij eindelijk hun status gekregen en kunnen zij eindelijk beginnen met hun toekomst op te bouwen.

Een van de kosters echtparen is weer veilig teruggekomen van hun reis naar Israël. Het was geen vakantiereis, hun doel was om daar zes weken te verblijven en een gemeente te helpen met het bouwen van hun kerk.

Ds Wolter Hessels ging op 11 maart voor de laatste keer bij ons voor, hij heeft besloten om te stoppen met preken in verband met zijn leeftijd (87 jr). Ondanks zijn goede gezondheid wil hij zich niet meer voor langere tijd aan afspraken binden, maar…. als een gemeente omhoog zit wil hij best nog eens invallen!

Op 20 maart was er een bidstond in de Hoeksteen die door de Christenunie werd georganiseerd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Br. Fritz Kaiser is hierin voorgegaan.

Met Palmpasen op 25 maart hebben we afscheid genomen van het raadslid pastoraat en zijn echtgenote. Een nieuwe tijd op een nieuwe plaats, waar ze nu dichter bij hun kinderen wonen. We zullen ze gaan missen in onze gemeente.

In deze periode mochten een echtpaar verwelkomen als leden van onze gemeente en een jonge zuster als vriend van de gemeente.

Een bijzonder moment was ook dat een van de leden met ons wilde stil staan bij het feit dat ze 25 jaar geleden gedoopt was.

Op 28 maart is zr. Wimke Heemsbergen overleden, dit is vrij snel gegaan omdat zij en haar man ernaar toe leefden om in het najaar hun 40 jaar huwelijksjubileum te vieren. De dinsdag na Pasen is de dankdienst voor haar leven geweest.

Op 30 maart stonden we op Goede Vrijdag rondom het kruis stil bij het sterven van de Here Jezus en hebben met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd.

Met Pasen vierden we dat Jezus is opgestaan. De oude groet “De Heer is waarlijk opgestaan” brachten we d.m.v. de paaskaars over aan de Geref.kerk ‘De Lichtbron’ en zelf mochten we hem ontvangen van de Evangelische kerk de Pijler.

Na deze feestelijke dienst konden we aansluitend met elkaar een heerlijke paasbrunch nuttigen, met dank aan allen die deze maaltijd mogelijk maakten.

Zondag na Pasen heeft br. Fokke Kooistra met ons nagedacht over “de (on)gelovige Thomas”.

Op 15 april was er een jeugddienst met als thema “Waarom Kerk”? We werden allemaal uitgenodigd om ons (lego)steentje bij te dragen om op die manier symbolisch aan te geven dat we meehelpen bouwen aan de kerk.

In de laatste week ging onze br. Humphry Amstelveen voor, die over “geloof “ sprak.

De altijd druk bezochte zangmiddag vierde dit jaar haar 15-jarig jubileum. We zijn dankbaar voor de zusters die dit ooit hebben gestart en het nog steeds zo trouw organiseren.

Op 22 april was de opdraagdienst waarbij een 2 tal kinderen aan de Heer werden opgedragen. Het is werkelijk een zegen om kinderen in de gemeente te ontvangen en ze te mogen opdragen.

In de maand april vond voor de tweede keer de jaarlijkse voorgangersconferentie plaats in samenwerking met de ABC-gemeenten. Vorig jaar hebben zij het georganiseerd en dit jaar mochten de brs. Henk Bakker en Fritz Kaiser het voor hun voor hun rekening nemen. Het was een gezegende conferentie.

Naast de gewone erediensten waren er ook feestelijke diensten, zoals op Hemelvaartsdag 10 mei. Na de dienst heeft de jeugd een lunch georganiseerd t.b.v. het jeugdweekend in oktober.

Op 20 mei, 10 dagen later, vierden we met elkaar op het Pinksterfeest de uitstorting van de Heilige Geest.

Intussen zijn de raadsverkiezingen al achter de rug en een 3-tal nieuwe raadsleden zijn door de gemeente gekozen. In september zullen zij worden ingezegend.

Op de jaarvergadering in november zal de voorzitter afscheid nemen als aftredend raadslid.

Op 26 mei vond de Algemene Vergadering plaats in Amersfoort, waar het nieuwe jaarthema ‘Delen’ gepresenteerd werd als derde deel in de reeks ‘Samenleven in Gods wereld’. Ook is er uitgebreid aandacht besteed aan het Unie-ABC-proces. In verschillende regio’s is er al praktische samenwerking op gang gekomen. Op de najaarsvergadering zullen de besturen een intentieovereenkomst aan de gemeenten voorleggen.

Aan het einde van het seizoen organiseerde de BJ een Fancy Fair op 8 juni. Aansluitend was er een praise-avond waarvoor ze een band georganiseerd hadden. De opbrengst was een behoorlijk bedrag, t.w. ruim 400,= en bestemd voor het jeugdweekend dat in het najaar gepland was.

Op 12 juni hadden we een inspirerende gemeenteavond rond het thema “Samen gemeente zijn”. Nadenken over wat dat voor ons betekent, niet alleen op zondag, maar ook door de week. Ook stonden we stil rondom de nieuwe wet op de privacy (de AVG) en wat dit voor ons als gemeente betekent.

Op 26 juni werd de maandelijkse gemeentebijbelstudie afgesloten met een laatste studie over ‘de antichrist’. Dit is tevens het laatste onderwerp in de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki.

De zondagsschool is heel actief en druk geweest met het ‘Estherproject’. Dit project sloot mooi aan op de prekenserie over dit boek die in de zondagdienst aan de orde kwam.

In de gezinsdienst van 15 juli werd dit project tot uitvoering gebracht m.m.v. de kinderen van de zondagsschool die dit op een leuke en enthousiaste manier hebben neergezet. Er kwamen veel leuke reacties op zoals “Het was mooi”, “heel goed”, en “het had inhoud”. Dank aan allen voor hun inzet om dit project mogelijk te maken.

Een van de vrouwelijke leden is na een stage van zes weken met de Bethelorganisatie teruggekomen uit India. Ze is druk bezig haar eindscriptie af te maken die ze nog moet presenteren.

We zijn erg blij dat het is gelukt om dit najaar het VBF (Vakantiebijbelfeest) door te laten gaan, een drie-daagse activiteit voor kinderen van 4-12 jaar dat al jarenlang in de Hoeksteen plaatsvindt. Helaas waren er het afgelopen jaar te weinig mensen gevonden om mee te helpen, maar nu kijken we uit naar dit evenement dat in de herfstvakantie zal plaatsvinden. Het gekozen thema is: ‘Ik ben…’ daarin zullen drie uitspraken van Jezus centraal staan.

De planning voor het komende seizoen is nieuw kringenmateriaal beschikbaar te krijgen om op tijd uit te kunnen delen aan de kringleiders/coördinatoren.

Sinds enige tijd zijn de brs. Kooistra, Remmelzwaal, Bakker en Kaiser met elkaar in gesprek over een gezamenlijke prekenserie. Het plan is om met hetzelfde thema vier weken achter elkaar een zondag voor hun rekening nemen.

Met de schoolvakanties voor de boeg is de zomerperiode aangebroken, voor de gemeente een tijd van rust. Veel mensen zagen uit om naar hun vakantiebestemming te gaan, ver weg of in de buurt. Over het weer hadden we in Lelystad niets te klagen, met de aanhoudend prachtige dagen konden we dag na dag tot laat in de avond genieten.

Tot slot: met ingang van het nieuwe seizoen is de raad volledig compleet en alsvolgt samengesteld:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Raadslid met taakveld kinder- en jeugdwerk

Raadslid met taakveld pastoraat & toerusting

Raadslid met taakveld zending en evangelisatie

Raadslid met taakveld praktische zaken

Voorganger (met tevens het taakveld toerusting & pastoraat)

 

Ledenaantal

Per 01-08-2017 bedroeg het aantal leden van de gemeente:                      153

Bruto toename vanuit andere kerken                 :  4

Bruto afname (verhuizing (11) & overlijden (2) : 13

Netto Afname                                                                                                9                    

Per 1-8-2018 bedroeg het ledenaantal van de gemeente                             144

 

Vriendenaantal

 

Per 31-07-2017 bedroeg het aantal vrienden van de gemeente     :  24

Netto toename                                                                   :    1    

Per 1-8-2018 bedroeg het aantal vrienden                                           :  25