Verslag van de gemeentelijke activiteiten over seizoen 2016-2017

(1 augustus 2016 – 31 juli 2017)

Samenstelling van de raad

Met ingang van het nieuwe seizoen is de raad van de gemeente als volgt samengesteld:

  • Voorzitter, tevens waarnemend raadslid met taakveld praktische zaken
  • Secretaris
  • Penningmeester en vice voorzitter
  • Voorganger (Taakveld toerusting en pastoraat)
  • Raadslid (Taakveld pastoraat en toerusting)
  • Raadslid (Taakveld kinder- en jongerenwerk)
  • Raadslid (Taakveld zending en evangelisatie)
  • Vacature

 

Op 1 augustus begon het officiële verslagjaar van onze gemeente. Met ingang van de schoolvakanties brak er ook voor de Hoeksteen een periode van rust aan, alhoewel de zangmiddagen en de inloop gewoon zijn doorgegaan.

Op 21 augustus mochten we een broeder dopen en welkom heten in de gemeente.

In deze periode is door ziekte en overlijden van familieleden het verdriet ons niet bespaard gebleven. Ook is na de zomervakantie het grootste deel van onze nieuwe gemeenteleden vrij plotseling overgeplaatst naar een AZC bij Dronten en naar een AZC in Amsterdam.

De kringen zijn opnieuw ingedeeld en samen met nieuwe kringen in september van start gegaan. De brief van de apostel Paulus aan de Efeziers is als handleiding samengesteld om tijdens kringbijeenkomsten met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Een nieuwe fundamentenkring is bij aanmelding van belangstellenden ook dit najaar weer begonnen. In zes bijeenkomsten werd de basis van het christelijk geloof behandeld. Bovendien is deze kring uitstekend geschikt als voorbereiding op de doop en om de gemeente beter te leren kennen.

Op 2 september gaven een tweetal jonge mensen elkaar het ja-woord voor Gods aangezicht en de gemeente.

Op 4 september was de startzondag waarin we God dankten voor alles wat Hij ons gegeven heeft en waar we om Gods zegen vroegen voor het nieuwe seizoen. In deze dienst was de eerste themapreek rondom de Efezebrief .

De Iraanse gemeente 222 Ministries in Almere heeft een nieuw onderkomen gevonden in gebouw de Wegwijzer waar dit feestelijk werd ingeluid. Verschillende leden van onze gemeente waren hierbij ook aanwezig.

Op zondag 18 september hadden we een jeugddienst met Fokke Kooistra, het thema was “Is dit alles?” Het was inspirerend om te zien hoeveel jongeren op het podium stonden om muziek te maken.

Ook bijzonder was het om ´t zendingsechtpaar Jeannette en Blaise Gaithou uit Niger in onze gemeente te ontmoeten, waarbij zij ons iets over hun bediening konden vertellen. In deze dienst hebben we ook afscheid genomen van een tweetal leden, wegens de verhuizing van dit echtpaar naar de Utrechtse heuvelrug.

Op zondag 25 september mochten we twee nieuwe raadsleden bevestigen.

Op de Israëlzondag stonden we stil bij onze verbondenheid met Israël. Ook konden wij tijdens deze dienst bidden voor het echtpaar dat voor 6 weken naar Israël zou vertrekken om daar mee te helpen een kerk te bouwen.

Op 17/18/19 oktober is een zeer geslaagd en gezegend VBF(vakantie bijbelfeest) georganiseerd. Er was een grote opkomst van kinderen (meer dan 110), die op het stoere thema “de bouwplaats” zijn afgekomen. Geklust werd er, gezongen, gebeden en natuurlijk veel plezier gemaakt. Dit werd door medewerking van een groot aantal mensen uit de gemeente mogelijk gemaakt (meer dan 45). We waren er stil van. In aansluiting op het VBF vond op 23 oktober een feestelijke gezinsdienst plaats.

Vanuit Plek is in samenwerking met de Stichting Gave, een interessante toerustingsavond in de Hoeksteen georganiseerd rondom het thema “vluchtelingen”. O.a. is er ook gesproken over hoe om te gaan met de cultuurverschillen, die je in de omgang met hen tegenkomt.

Omdat de noodopvang gesloten is, heeft de COA haar werk hier in Lelystad afgesloten door een middag te organiseren voor alle vrijwilligers. Ook mensen uit onze gemeente waren daarbij aanwezig.

Voor onze overgeplaatste migranten werd een vervolg bijbelstudie aangeboden op de basis farsi-bijbelstudie die ze in de Hoeksteen volgden. De baptistengemeente in Kampen heeft ons daarvoor een gratis onderkomen aangeboden. De grootste groep migranten kreeg een onderkomen in het AZC/roggebotsluis, dichtbij Dronten. Een zuster van 222 Ministries stelde zich beschikbaar om voor de vertaling over te komen. We zijn verder gegaan met de cursus “Vrijheid in Christus”, die in veel verschillende talen is verschenen. Zo hebben we allemaal hetzelfde boek, maar in een andere taal.

Op 6 november hadden we het voorrecht om een Iraanse jongeman te mogen dopen. Het is bijzonder hoe deze jongeman tot geloof gekomen is en dat hij na zijn doop Amin genoemd wilde worden, hetgeen “Amen” betekent.

Op 18 november vond de Algemene Vergadering van de Unie plaats. Zeven personen uit onze gemeente hebben deze AV bijgewoond. In het kader van de samenvoegings-gesprekken waren Unie en ABC-gemeenten aanwezig. Op deze dag is er ook gekeken naar de beschrijving van onze gezamenlijke identiteit. Een stuk waar o.a. Henk Bakker aan gewerkt heeft. De vergadermomenten waren nog apart, maar er is samen gebeden, gezongen en H.A. gevierd. Gezamenlijk is er naar de toespraak van Jan Ouweneel geluisterd. Later op de dag werd in groepjes vergaderd en was er ruimte voor ontmoeting, kortom een zeer waardevolle dag.

Op 23 November vond de jaarvergadering plaats en aan het eind van de maand, op zondag 27 november, startte de adventsperiode. De gemeente en zondagsschool stonden stil bij hetzelfde thema: “Jezus het licht van de wereld”.

De vrouw van de voorganger organiseerde in deze periode een workshop “adventkransen” maken waar een aantal dames met veel plezier aan deelgenomen heeft.

Op 9 december zijn de BJ’s (de baptisten jeugd) twee avonden op pad gegaan. Ze gingen in groepjes bij gemeenteleden op de koffie om over zaken m.b.t. het geloof te spreken. Van beide kanten is dit zeer goed bevallen. Twee weken later hadden ze op sfeervolle wijze een kerstroute door de kerk gemaakt.

Verder was er in Lelystad een groot kerstevenement. De zandtovenaar, Gert van de Vijver, werd naar Lelystad gehaald en tevens op TV uitgezonden. Ca. 10.000 mensen waren live getuige van het kerstevangelie, dat op een creatieve manier werd verteld en uitgebeeld. Als kerken in Lelystad hebben we ons aangesloten om iets van de blijde boodschap verder uit te dragen. Via posters langs de weg vroegen we aandacht voor wat kerst werkelijk betekent. Daarnaast werd er een gezamenlijke webpagina gelanceerd met o.a. informatie over het kerstprogramma van de diverse kerken in Lelystad.

In de Hoeksteen hielden we een kerstzangmiddag met mooie traditionele kerstliederen, die afgewisseld werden met gedichten en verhalen. Ruim 50 bezoekers waren aanwezig en het grootste deel kwam van buiten de gemeente.

Op 17 december stonden we met een kraam op de jaarlijkse kerstmarkt in het Natuurpark.  Boven aan de kraam hing de blauwe banier “Er is een zoon geboren”! Heel wat rollen beschuit werden aan de lopende band gesmeerd met boter en muisjes om de “geboorte van een zoon” te vieren. Volle dienbladen werden uitgedeeld en dat gaf genoeg aanleiding om met mensen in gesprek te komen op deze drukbezochte kerstmarkt. De Jesus(evangelisatie)film, die in vele talen verschenen is, werd aan mensen overhandigd, die daar belangstelling voor hadden.

Tijdens de kerstnachtdienst van 24 december speelde onze kerstband en stonden we stil bij het thema van de avond “Op zoek naar het licht van kerst”. Op 25 december, eerste kerstdag, hebben de kinderen in de gezinsdienst met behulp van de zondagschoolleiding een mooi kerstspel neergezet met een goede boodschap. Ook lieten de kinderen in het tweede gedeelte gedichtjes horen.

Naar aanleiding van de interkerkelijke kerstpakkettenactie 2016 in de gevangenis, ontvingen we vele dankbare reacties van de gedetineerden. Ze reageerden vooral verrast, dankbaar maar ook waren velen verbaasd.

Op 31 december konden we op oudejaarsavond met een mooie dienst dit zegenrijke jaar afsluiten. Onze speciale aandacht ging uit naar onze ouderen en zieken. Naast de zegeningen waren er ook zorgen in de gemeente, in ‘t bijzonder voor de kinderen, die momenteel met ziekte te maken hebben. Deze kinderen alsook de gezinnen kunnen ons gebed goed gebruiken omdat het veel energie kost als je zo een lange weg te gaan hebt. Wat is het dan fijn om ook via de gebedslijst voor elkaar te mogen bidden.

Op 1 januari zijn we het jaar goed begonnen met een nieuwjaars gezinsdienst, het thema was “Zet je deur open voor Jezus”.

Op zondag 15 januari ging Henk Bakker bij ons voor in de dienst. Tevens startte op deze zondag de “Week van Gebed” in de Petruskerk en op de andere dagen van de week in diverse andere kerken van Lelystad. In de Hoeksteen vond dit plaats op donderdag 19 januari.

Op 17 januari meldden trotse ouders de geboorte van een zoon met de mooie naam Daniel Matthias Dharma (Daniel).

Op zondag 22 januari mochten we opnieuw een doopdienst houden voor een tweetal broeders en een zuster. Hierbij werd ook het kind van het bij de doop betrokken echtpaar opgedragen aan de Heer. Een ander echtpaar bestaand uit vader, moeder werd samen met hun drie kinderen, verwelkomd als lid van onze gemeente.

Op 29 januari hadden we een jeugddienst onder leiding van Humphry.

Op 31 januari startte de gemeentebijbelstudie o.l.v. Henk Bakker en Fritz Kaiser. Deze bijbelstudie werd naast de kringen op de laatste dinsdag van de maand gehouden t/m de maand juni. De eerste brief van Johannes is als thema voor de studieavonden gekozen. Er was grote belangstelling voor deze avond.

Ondertussen ging de gemeenteweekendcommissie 2017 ook van start met acties voor het geplande weekend in september. Elke tweede zondag van de maand was de HHB(Heel de Hoeksteen BAKT) aktief bezig. Met de opbrengst van de taarten en baksels zouden bepaalde kosten van het gemeenteweekend gedekt worden.

Er was een groot aanbod van lekkernijen en na de dienst was het aan de tafels een drukte van jewelste om iets lekkers bij de koffie te kiezen.

Op 10 maart hadden we de gemeente-ontmoetingsavond in de Hoeksteen, mede in aanwezigheid van de jeugd (BJ). Met elkaar luisteren naar de bijbel, zingen, ontmoeten, gebed, en getuigenissen horen. Op deze avond werd ook onze nieuwe website geïntroduceerd en uitgelegd. Via het grote scherm toonde de werkgroep een demo over het proces en de doorontwikkeling van de website. Kortom een geslaagde avond met ruimte voor ontmoeting.

Op 20 maart werd de voorgangersconferentie, georganiseerd voor Unie en ABC- gemeenten in Zeegse(Drenthe). Het thema was “Kansen voor het Koninkrijk”. Samen naar antwoorden zoeken op vragen als “in welke tijd leven wij” en “hoe kan de kerk de Missie van God vertalen naar onze huidige context?

Ook mochten we deze dienst een zuster met haar beide kinderen verwelkomen als vriend van de gemeente.

Goede vrijdag en Eerste Paasdag zijn hoogtepunten in onze diensten. Het was bijzonder om letterlijk rondom het kruis bij elkaar te komen en met elkaar het H.A. te vieren. Zichtbaar werd uitgebeeld wat de kern van ons gemeente zijn en ons leven is: Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Ook mooi hoe de kinderen op de zondagschool naar deze dagen hebben toegeleefd. De Paasdienst was feestelijk en de brunch erna was geslaagd, omdat er veel ruimte voor ontmoeting was.

Een vertegenwoordiger van het Anker(NGK/CGK), kwam de paasgroet met de kaars overbrengen. Aansluitend bracht Fritz de groet over naar Laarstaete.

De farsi-bijbelstudie is in haar laatste fase aangekomen omdat een groot deel van onze nieuwe leden status hebben gekregen en buiten Lelystad een woning kregen toegewezen. Zij worden geholpen om in hun nieuwe woonplaats een gemeente te vinden.

Op het stadhuis was het mogelijk om onze nieuwe burgemeester te ontmoeten en met haar kennis te maken. De conclusie was dat het goed is elkaar vaker te ontmoeten om zo elkaar beter te kunnen vinden en te begrijpen.

Op 23 april werd een jeugddienst gehouden waar Fokke in voorging. Hij dacht met ons en de jeugd na over het thema “geloof jij het wel”.

Op 12 en 15 mei zijn een twee-tal gasten die de gemeente geregeld bezochten overleden.

Op zaterdag 13 mei heeft de gemeenteweekendcommissie “de Hoeksteense spelen” bedacht. Een middag vol spellen, lekkers, gezelligheid en ontmoeting. Alle opbrengst was bestemd voor het gemeenteweekend.

14 mei mochten we een doopdienst houden waarin een tweetal zusters werden gedoopt. Een bijzondere gebeurtenis omdat beide zusters lang geworsteld hebben met de vraag van de doop.  In diezelfde dienst is er tevens een zuster overgekomen uit de gemeente te Almere en lid geworden van onze gemeente. Wij heetten deze drie zusters van harte welkom in onze gemeente.

Rondom Hemelvaart heeft aansluitend aan de dienst de ZEEV (zendings-en evangelisatiecommissie een spel bedacht dat in de ontmoetingsruimte werd gehouden.

Op 20 mei werd in Kampen de Algemene Vergadering van de Unie georganiseerd. Naast de verschillende onderwerpen op de vergaderagenda, waren er ook momenten van vieren en ontmoeten. Met drie afgevaardigden van onze gemeente waren we daarbij aanwezig. Twee boeken werden gepresenteerd t.w. van Olof de Vries en van Henk Bakker.

De BJ jeugd startte op donderdag 25 mei een 24uurs actie ten behoeve van het Jeugdweekend in oktober. Een kinderpraise, een volwassenpraise en een nachtspel behoorden tot de activiteiten.

Op 30 mei was de laatste gemeentebijbelstudieavond over 1 Johannes 5. Deze studieavonden zijn heel goed bezocht. Een vervolgstudie over ‘de eindtijd’ staat gepland voor het volgende seizoen.

In Juni 2017 is het aftredende en herkiesbare raadslid unaniem herkozen voor een nieuwe termijn tot 2020. Voor de nog openstaande vacature bleek het na de raadsverkiezingen van juni niet mogelijk te zijn om een nog openstaande vacature deze te vervullen. De voorzitter zal dit taakveld voorlopig blijven waarnemen.

Een tweetal zusters heeft o.a. in verband met verhuizing het lidmaatschap van de gemeente beëindigd.

Op zondag 4 juni vierden we de pinksterdienst, inclusief dopen. Een jongeman mocht zich laten dopen. Heel bijzonder dat hij de Heer heeft gevonden en van zijn prachtige getuigenis kon je alleen maar stil worden. Zijn aanstaande vrouw, die al gedoopt is, werd lid van onze gemeente. Beiden hebben op 7 juli elkaar het ja-woord gegeven en hebben in onze kerk een zegen over hun huwelijk gevraagd.

Het weekend van 23-25 juni deden wij mee aan de Kerkennacht. Het gospelkoor “Tehilla” uit Emmeloord en “Last Minute” traden op. Verder was er een gedeelte samenzang onder begeleiding van onze eigen muzikanten. In de pauze werden foto’s en de geschiedenis getoond van onze eigen gemeente. Het was een drukbezochte en zeer geslaagde muzikale avond.

Op 15 juli heeft de jeugd een Fancy Fair georganiseerd, waarvan de opbrengst bestemd was voor het jeugdweekend in oktober.

Inmiddels deed de zomer haar intrede en de schoolvakanties stonden voor de deur. Voor de gemeente is dan een wat rustiger tijd aangebroken, alhoewel de zondagdiensten continueerden met ingelaste opvang voor creche en zondagschool. Verder gingen de inloop op donderdag en de zangmiddag op woensdag, gewoon door. Voor een viertal jongeren in onze gemeente, was het groot feest. Zij konden met een diploma op zak naar huis gaan. Ook voor hen was de zomerrust een welkome periode.

Ledenaantal

Per 01-08-2016 bedroeg het ledenaantal van de gemeente  :  144

Toename: Gedoopt:                                          7

Overgekomen uit andere kerken:                       4

Bruto toename                                               11    

Bruto Afname                                                 -2

Per 1-8-2017 bedroeg het aantal leden van de gemeente:           153

Per 01-08-2017 bedroeg het aantal vrienden van de gemeente:    24

Ten opzichte van vorig jaar een toename met 1 persoon