Jaarverslag Gemeente 2015-2016

Samenstelling van de raad

Met ingang van dit nieuwe seizoen is de raad van de gemeente als volgt samen-gesteld:

• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester en vice voorzitter
• Voorganger met als bijzonder taakveld Toerusting en Pastoraat
• Raadslid met taakveld Pastoraat en Toerusting
• Raadslid met taakveld Praktische zaken
• Raadslid met taakveld Kinder- en jongerenwerk
• Raadslid met taakveld Zending en evangelisatie

II Samuel 22:31. “Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen”.

Bovenstaande bijbel tekst past bij het afgelopen jaar. Het was een jaar waar in de weg van de gemeente anders gegaan is dan we verwacht hadden. Maar we zagen daarin Gods hand en daarom was het een goede weg om te gaan. Het was een jaar waarin Gods woord centraal stond op heel veel verschillende manieren. Het was ook een jaar met veel verdriet, maar waarin we mochten zien dat we bij Hem mogen schuilen.

Het nieuwe seizoen begint midden in de vakantie. Mooi is het om te zien dat niet alles stopt. Naast de zondagse diensten vonden ook de bidstond en de zangmiddag plaats.

Augustus
De scholen begonnen dit seizoen vroeg en daarom gingen wij ook vroeger van start. Zo hadden we dit jaar voor het eerst een startavond waarin we het nieuwe seizoen in Gods handen hebben gelegd. De zondag erop hadden we de startzondag en mochten we een tweetal broeders bevestigen als raadsleden. Tevens hebben we in deze dienst de gemeente opgeroepen om het komende seizoen te gaan bidden voor jongeren die niet meer naar de kerk komen. Als hulpmiddelen hebben we hiervoor een gebedskaart uitgedeeld. Hier werd zeer goed gebruik van gemaakt.

Op maandag 24 augustus startte ook weer de Kinderclub. Deze bestaat dan 25 jaar. Het begin was daarom extra feestelijk met een springkussen en verschillende activiteiten. Ook werd de nieuwe naam gelanceerd: Kinderclub De L.e.g.o. steen

September
Op zondag 6 september zijn de Jongeren van de JoVo bij broeder Sikkema in Den Helder wezen zingen. Dit deed hem erg goed. Aansluitend vierden de jongeren de verloving van Klaas en Marieke.

Er zijn ook nieuwe initiatieven. Zo begint Joey met een toneelgroep in de gemeente. Door de groei van de gemeente start er ook een soort nieuwkomers kring waaraan 25 mensen aan deelnemen.

De geplande terugkeer van Jeannette vanuit het zendingswerk bij de WEC in Gambia wordt uitgesteld. Besloten wordt om dit werk te verlengen tot februari 2016. De mensen in Gambia zijn hier erg blij mee.

Op 21e van deze maand hebben we een CU? Jeugddienst met onze eigen jeugdband Saved by the Rock.

Op 25 September gaat onze voorganger voor in De Hoven. Er gaat een gelegenheidskoor vanuit de gemeente mee. Dit wordt zeer gewaardeerd door de bewoners.

Daags erna heeft de raad een bezinningsdag. Diezelfde middag doet onze gemeente mee aan de Burendag en aan de dag tegen de eenzaamheid. We mogen best veel mensen verwelkomen en het was ook mooi om te zien hoeveel gemeenteleden hieraan hebben bijgedragen.

We namen deze maand afscheid van broeder en zuster van Rijn die verhuisd zijn naar Ede en daar een gemeente hebben gevonden. Ook van Tristan namen we afscheid, hij en zijn vrouw zijn overgegaan naar de Baptisten gemeente De Rank, in de gemeente Utrecht, hun nieuwe woonplaats.

Oktober
In Oktober vindt er een extra vergadering van PLEK plaats in onze kerk over wat we als kerken kunnen en moeten doen als er vluchtelingen in Lelystad komen.

Deze maand overlijdt Bram Spreeuw. Velen van ons kenden Bram en hoe bijzonder het was dat hij tot geloof gekomen is en bevrijd is van zijn verslaving. Op vele plekken in Nederland heeft hij van dit werk van God mogen getuigen.

Naast het avondmaal stonden we op 4 oktober ook stil bij Israël op deze Israëlzondag. Enkele gemeenteleden hebben een lied voor de gemeente gezongen.

Zondag 11 oktober hadden we een feestelijke doopdienst waarin we een tweetal zusters mochten welkom heten.

Op 16 oktober mochten we zowel in de Hanzeborg als ook in De Hoven een kerkdienst verzorgen. Diezelfde vrijdagavond startte ook weer het jeugdweekend. Het is geweldig om te zien hoe de leiding zich inzet voor de jongeren en dit jaarlijks organiseren.

De week erop vindt er op 19, 20 en 21 oktober weer het VBF plaats met als thema: “Wie durft?” Wat een werk om dit ieder jaar weer te organiseren. Tegelijkertijd is het ook een feest. We kijken dankbaar terug op een geweldig feest waar de kinderen veel van mochten leren. Aansluitend op deze week vond er ook op 25 oktober een gezinsdienst plaats.

Op 28 oktober was er onze jaarvergadering. Dit had een bijzonder tintje, omdat door de groei van de gemeente het mogelijk was om het dienstverband van onze voorganger naar 80% uit te breiden.

November
Elke eerste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Maar in november was het extra bijzonder omdat we tevens een van de kinderen mochten opdragen en dat we een aantal families welkom mochten heten als lid van de gemeente.

De dag erna organiseerde vrouwencontact binnen onze gemeente de Baptisten Vrouwen wereldgebedsdag. Dit is al jarenlang een traditie.

In deze week reisde de familie Kaiser via Wenen naar Slowakije voor de tweede rechtszitting om de adoptieprocedure te voltooien. Het is heel bijzonder hoe de gemeente hierin meeleeft.

In de tussen tijd treden er bij zuster Budhai onverwachts complicaties op n.a.v. haar operatie en overlijdt zij volledig onverwacht. Het is een hele schok voor de gemeente en haar familie.

Heel bijzonder is het dat op 27 November, een oudere broeder en zuster elkaar het ja woord geven en met elkaar in de echt verbonden zijn. We zijn erg blij voor hen.

Ondertussen arriveren ook de eerste vluchtelingen in de Schepenen. En door het evangelisatie werk van onze Iraanse broeder en zuster in de opvang, komen ze vrij snel ook bij ons in de kerk. We spreken geen Farsi maar we proberen ze te verwelkomen door een aanbiddingslied in het Farsi te laten horen in de gemeente. Het zou het begin zijn van een mooi werk in de gemeente.

Zo eind november breekt de adventsperiode weer aan. Het adventsthema van het afgelopen jaar was: Wat verwacht je van God? Een mooi thema waar we op verschillende manieren hebben nagedacht. Het is elk jaar weer mooi om zowel bij de kinderen als bij de volwassenen met hetzelfde thema bezig te zijn.

December
In de maand december start onze kerk met de Inloopochtend voor de vluchtelingen. Er is koffie en thee, er is mogelijkheid om te (leren) sjoelen en er wordt een video met het evangelie gedraaid. Br. Smit coördineert dit allemaal. Hij neemt ook het initiatief om een Alpha cursus voor Farsi sprekenden te organiseren.

Op 14 december is de kerstviering van de Kinderclub. Er zijn ook veel vluchteling kinderen met hun ouders in de kerk. De vraag naar een Farsi talige bijbel-studie voor hen wordt steeds duidelijker aangegeven.

Op kerstavond 24 december mochten we luisteren naar Terra Nova. Dit zangkoor huurt ons gebouw op de maandagavonden.

Op eerste kerstdag hadden de kinderen van de zondagsschool een groot aandeel in de dienst. Het is mooi om te zien wat ze in een korte tijd ingestudeerd hebben.

We sloten het jaar af met een kerkdienst op 31 december. We staan dan altijd stil bij de mensen die naar de Heer gegaan zijn maar ook die we uit Gods handen mochten ontvangen.

Januari
Het nieuwe jaar ging van start met een geboorte in het gezin van de familie Kingma. Op 2 januari vieren we een verloving. Ook mochten we deze maand starten met een Basiscursus Christelijk geloof in het Farsi. Dit werd mogelijk na overleg met de Farsi sprekende kerk van 222 Ministries uit Almere. Zij zegde hun medewerking toe en een van hen komt sindsdien elke woensdag om ons hierbij te helpen. We beginnen met een Iraanse maaltijd. Het geeft een extra gevoel van welkom voor de Iraanse mensen en wij mochten hierdoor deze keuken leren kennen. Het was elke week weer ontzettend lekker.

Er start in deze maand ook weer de fundamentenkring.

Een nieuw initiatief begint op 26 Januari met de JoMo (Jonge Moeders) club. Een mooi initiatief, waarbij de moeders elkaar ontmoeten om zaken rondom het moederschap te delen, bijbel studie te doen en te bidden.

Zoals elk jaar vindt er in de maand januari ook de Week van gebed plaats (EA en RvK) met als thema “Het woord is aan jou”.

Er was deze maand weer een CU? Jeugddienst met als thema “Waarom kerk”? Onder begeleiding van de jeugdband Saved by the Rock.

Zondag 24 Januari hadden we een feestelijke doopdienst waarin een tweetal zusters gedoopt werden. Aan het eind van deze maand op 29 januari mochten we een kerkdienst verzorgen in De Hoven.

Februari
Op zondag 7 februari, heeft Fritz Kaiser afscheid genomen als predikant van de Baptisten Gemeente Emmeloord, dit i.v.m. de uitbreiding van zijn werk in Lelystad. Het was een feestelijke dienst waar ook een afvaardiging vanuit onze gemeente er bij aanwezig was. Tegelijk was het ook een hele verdrietige dag omdat het op deze dag is dat Iris is overleden. Elk overlijden is verdrietig, maar een overleden baby gaat voor je gevoel tegen alles in. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk om de achterblijvende gezinsleden heen te staan.

Op 14 februari stonden we stil bij de IDO zondag. Tevens werden een oudere broeder en zuster lid van onze gemeente. Ook kwam onze zuster Jeannette na bijna twee jaar weer terug uit Gambia waar ze voor de WEC gewerkt heeft.

Maart
De maand maart begon met een bijzonder doopdienst op een doordeweekse dag. We mochten een vluchteling dopen die de dag erna terugkeerde naar Iran, een land waar christenen vervolgd worden. Iets waar we heel stil van worden. Het plaatst navolger van Christus zijn in een heel ander licht.

Op 6 maart hadden we een zendingsdienst. We hoorden van Jeannette hoe het in Gambia geweest was. Tegelijk hoorden we van een jong gezin over hun plannen om naar Cambodja te gaan. Het was een inspirerende dienst.

De week erna ging broeder Bakker voor bij ons in de gemeente en was er aansluitend een bijzondere ledenvergadering. In deze vergadering hebben we de gemeente gevraagd om Br. Bakker als voorganger in bijzondere dienst te beroepen. Dit i.v.m. zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
De gemeente heeft hier unaniem mee ingestemd. Later in het jaar zal hij worden bevestigd.

Op 18 maart mochten we een kerkdienst verzorgen in de Hanzeborg.

Zondag 20 maart was het Palmpasen. Het was de première van ons Farsi-talige koor, spontaan ontstaan tijdens de inloop ochtenden. Zij zingen de gemeente enkele liederen toe. Het was niet alleen bijzonder omdat ze in een andere taal zongen, maar ook omdat sommigen toen zij een paar maanden geleden bij ons kwamen nog nooit gezongen hadden.

In deze dienst draagt Joey spontaan een gedicht op n.a.v. het overlijden van zr. Schaeffer. Zij was de avond ervoor op 20 maart overleden.

Na Palmpasen is er de Stille Week. Al heel lang organiseren de Ontmoetingskerk en het Anker in deze week een avondgebed. Al weer een jaar of zeven wordt onze voorganger ook uitgenodigd om hierin te participeren. Zo mocht hij op 21 maart voorgaan in het avondgebed in de Ontmoetingskerk.

Op Witte donderdag hebben we `s morgens na een uur gewoon inloop de Jezus film laten zien in het Arabisch en in het Farsi. Aansluitend hadden we een lunch met elkaar om wat door te praten. Er was grote belangstelling hiervoor.

Op 25 maart op Goede Vrijdag is broeder de Graaf overleden. Hij was al heel lang ziek, en Bert en Anneke leefden bij de dag. Iedere dag was een geschenk van God. Toch blijft het onverwacht en verdrietig.

Op zondag 27 maart was het Pasen en hadden we een doopdienst. We mochten 12 mensen dopen! In deze dienst werden ook hun kinderen opgedragen aan God. Wat een feest was het. Zoiets hadden we nog nooit met elkaar mee gemaakt. Ook werden enkele nieuwe leden en een vriend van de gemeente welkom geheten. Deze dienst werd vertaald ten behoeve van de Farsi sprekenden die de kerk nu structureel bezoeken. De vertaal set die hiervoor werd gebruikt wordt aangeschaft en sindsdien worden de diensten wekelijks vertaald met hulp van een zuster uit de Iraanse kerk te Almere.

April
In April zijn we de Farsi bijbel studie anders gaan organiseren. Er kwamen steeds meer mensen en op zeker moment waren er een veertigtal deelnemers. We zijn toen gaan splitsen in een beginnerscursus en in een cursus voor gevorderden. We begonnen met de laatste, dan een gezamenlijke maaltijd en daarna de fundamenten kring beginners. Ook vroegen we of de deelnemers zelf wilden gaan koken voor de groep. Dat liep eigenlijk altijd vlekkeloos. En ze vonden het ook fijn om ook zelf iets te kunnen doen en niet alleen ontvangen.

De BJ (BaptistenJeugd) had op 15 April weer een restaurant georganiseerd bij ons in de kerk. Meer dan 100 mensen kwamen heerlijk eten. Elk jaar heeft het restaurant een thema. Dit jaar Indonesie. Het eten was verrukkelijk. Heel knap en heel goed gedaan!

De zondag erop was er weer een CU Jeugddienst met als thema “Altijd blij?!”

Op 25 april is onze oudste zuster van de gemeente overleden: Zr. Buiter.

Mei
De maand mei mochten we beginnen met de viering van Hemelvaartdag op 5 mei. Het wast extra feestelijk door het Farsi-koor. Na de dienst en de lunch zijn we naar het Natuurpark geweest voor een speurtocht. Het was een heerlijke dag met bijna zomers weer. De opdrachten werden zeer creatief opgepakt.

Op 6 mei mochten we weer een kerkdienst organiseren in de Hoven. Omdat het een dag na bevrijding’s dag was, werd er gesproken over het bijbelboek Esther.

Woensdag 11 mei was er een speciale zangmiddag m.m.v. Krekt oars uit Noardburgum. Het was echt een feest voor de bezoekers van de zangmiddag. De mensen hebben genoten.

Dit jaar geen paasontbijt maar een pinksterontbijt op 15 mei. In deze dienst werd een nieuw lid en een tweetal vrienden welkom geheten. Heel bijzonder was het om op verzoek van onze Iraanse broeders en zusters hun huwelijken ook in te zegenen.

Op 20 mei is broeder Sikkema overleden. Het laatste deel van zijn leven heeft hij in een verzorgingshuis in Den Helder gewoond. Dat vond hij moeilijk, ook omdat hij zich heel erg verbonden voelde met Lelystad en de gemeente.

Aan het einde van de maand mocht onze voorganger naar de conferentie van de EBF gaan in Berlijn. Het thema van deze conferentie was de vluchtelingen crisis. Een crisis die veel gemeente echter als een zegen ervaren.

Juni
Zondag 12 Juni mochten we broeder Bakker inzegenen als voorganger in bijzondere dienst. Het was een bijzonder moment voor de gemeente. Het is een bijzondere verantwoording om nieuwe voorgangers op te leiden en mensen te begeleiden die promoveren. Met regelmaat probeert br. Bakker met de gemeente iets over zijn werk te delen en mogen wij voor hem bidden.

De 19e juni was de laatste CU? Jeugddienst van het seizoen met als thema: “Geloven hoe doe je dat nu?” Tevens was het ook de laatste keer dat onze Jeugdband Saved by the rock optrad. We zijn blij dat zr. Kooistra het op zich genomen heeft om muzikanten op te roepen om voor komende jeugddiensten mee te spelen.

Ook mochten we deze zondag een kerkdienst organiseren in Laarstaete. Dit zijn toch wel altijd bijzondere diensten. Maar dankbaar om te doen.

Zondag 26 juni mochten we weer een doopdienst hebben. Een 4tal vluchtelingen gedoopt en een tweetal nieuwe leden en een vriend werd deze dag welkom geheten. Ook werden de kinderen opgedragen in deze dienst.

Juli
De maand juli begon met een kerkdienst in de Hoven. Zaterdag 2 juli organiseerde de BJ een Fancy Fair t.b.v. de jeugd. Ook kon er op verschillende diensten geboden worden. Over de uitvoering was er nog wel wat discussie ;-).

Diezelfde avond vond er ook de theatervoorstelling plaats van het Theaterteam. De voorstelling had als thema Doen, durf of de waarheid. Het was een leuk stuk, waar zeker ook een boodschap in zat.

Een week later vond er op 9 Juli het uitje van de zondagsschool plaats. Ze zijn naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen geweest. Aansluitend vond er bij de kerk een barbecue plaats. Het zondagsschool seizoen werd afgesloten met een gezinsdienst waarin ook afscheid genomen werd van de oudste kinderen. Zij gaan nu een nieuwe fase in.

Op 13 juli hebben we een extra ledenvergadering gehad i.v.m. een vervelend incident op de eerste zondag van deze maand. Het was goed om met elkaar te delen en gezamenlijk koers te bepalen.

Op 31 juli, de laatste zondag van ons seizoen, sprak ds. Wolter Hessels bij ons in de kerk. Dat is toch wel heel bijzonder omdat hij ondertussen 85 is. Wat een zegen en velen luisteren graag naar hoe hij ons het evangelie uitlegt.

Het was een jaar waarin we weer gezien hebben. “Als God niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken”.

Fritz Kaiser

Samenstelling van de raad
Tijdens de jaarvergadering van 2016 treden een tweetal broeders na één termijn van drie jaar af. Bij de raadsverkiezingen in het voorjaar is een tweetal vervangers in hun plaats gekozen. In de periode tussen de zomer en de jaarvergadering is een broeder tussentijds afgetreden zodat het nieuwe seizoen met een vacature in de raad wordt aangevangen.

Na de jaarvergadering in oktober 2016 is de raad als volgt samengesteld:

– Voorzitter (wnd Taakveld Praktische zaken**)
– Secretaris
– Penningmeester en vice voorzitter
– Voorganger met als bijzonder taakveld Toerusting en pastoraat
– Raadslid met taakveld Pastoraat en toerusting
– Raadslid met taakveld Kinder- en jongerenwerk
– Raadslid met taakveld Zending en evangelisatie
– Vacature (**)

Ledenaantal

Per 01-08-2015 bedroeg het ledenaantal van de gemeente   : 114

Toename:

Gedoopt                                             : 19
Overgekomen uit andere kerken           : 16

Bruto toename                                                                   :  35

Afname:
Overgegaan naar andere geloofsgemeenschap : 1
Overleden                                                     : 4

Bruto afname                                                                      : (5)
——–
Per 31-07-2016 bedroeg het aantal leden van de gemeente    : 144

Per 31-07-2016 bedroeg het aantal vrienden van de gemeente : 23